Psychologisch onderzoek

Psychologisch onderzoek biedt bredere informatie over de ontwikkeling van uw kind. Dit onderzoek kan nodig zijn omdat uw kind vastloopt op school, gedragsproblemen laat zien of omdat er juist meer internaliserende problemen worden waargenomen (somberheid e.d.). Bij Alesco kan middels bijvoorbeeld intelligentieonderzoek en/of didactisch onderzoek een beter beeld worden gevormd van de cognitieve capaciteiten van uw kind. Een voordeel van het testen bij Alesco is dat u het ook kunt combineren met het plusklasaanbod zodat er een meer holistisch beeld gevormd kan worden. De (in dit geval) cognitieve onderzoeksresultaten kunnen dan naast de observaties uit de plusklassen worden gelegd.

Psychologisch onderzoek biedt bredere informatie over de ontwikkeling van uw kind. Dit onderzoek kan nodig zijn omdat uw kind vastloopt op school, gedragsproblemen laat zien of omdat er juist meer internaliserende problemen worden waargenomen (somberheid e.d.). Bij Alesco kan middels bijvoorbeeld intelligentieonderzoek en/of didactisch onderzoek een beter beeld worden gevormd van de cognitieve capaciteiten van uw kind. Een voordeel van het testen bij Alesco is dat u het ook kunt combineren met het plusklasaanbod zodat er een meer holistisch beeld gevormd kan worden. De (in dit geval) cognitieve onderzoeksresultaten kunnen dan naast de observaties uit de plusklassen worden gelegd.

Voor intelligentieonderzoek wordt gebruik gemaakt van WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for Children), IDS-2, WPPSI-IV (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence) of de non-verbale Raven’s 2.

Didactisch onderzoek en begeleiding

Hoogbegaafde kinderen die worstelen in de schoolse context. In sommige gevallen gaat het om onderpresteerders of kinderen die ondanks hun excellerende schoolvaardigheden niet tot (daadwerkelijk) leren (lijken te kunnen) komen. In andere gevallen gaat het juist om kinderen die ondanks een hogere intelligentie niet uitblinken in schoolse vakken maar hier juist in vastlopen. Met regelmaat worden er kinderen aangemeld die op een intelligentietest uitblinken maar in de schoolse context lijkt het ze juist minder gemakkelijk af te gaan. Het kan zijn dat er sprake is van een achterstand van een specifieke leerstof (hiaten) of dat een kind verkeerde of omslachtige strategieën toepast.

Bij Alesco is het mogelijk om diagnostisch onderzoek te verrichten om de schoolvaardigheden beter te analyseren. Wanneer een kind ver voorloopt maar zeker ook wanneer een kind juist niet de resultaten behaalt die men zou verwachten op basis van het IQ kan het zinvol zijn om dit onderzoek in te zetten. Het geeft namelijk een beeld van het vaardigheidsniveau en het onderzoek toont op welke onderdelen kinderen uitvallen. Door observaties en gesprekken met het kind kan er een beeld worden gevormd van de strategieën die door het kind worden ingezet.

Als het duidelijk is geworden welke strategieën een kind gebruikt en welke hiaten er zijn kan er overgegaan worden op didactische begeleiding. Dit is vooral zinvol bij kinderen die onderpresteren of tegenvallende schoolresultaten behalen op basis van hun IQ. Voorafgaand aan dit traject vindt er altijd een intake plaats om de huidige beginsituatie helder in kaart te brengen en doelen te concretiseren, het liefst gebeurt dit samen met school omdat zij al over waardevolle informatie beschikken en om na het traject een warme overdracht te kunnen bieden. Na een intake volgen er 6 individuele sessies met het kind op basis van 1 hulpvraag (bijvoorbeeld gericht op het verbeteren van de rekenvaardigheden). Dit traject kan na wederzijds overleg uiteraard worden verlengd maar de ervaring leert dat met behulp van 6 sessies al voldoende vorderingen kunnen worden gemaakt. Gedurende de wekelijkse sessies worden ouders meegenomen in het leerproces, en is het goed mogelijk dat een kind opdrachten krijgt om samen met de ouders thuis mee aan de slag te gaan. Zo wordt de begeleiding efficiënt ingezet en weet u wat u thuis kunt oefenen. Na afloop van het traject kan er een terugkoppelgesprek plaatsvinden met de leerkracht.

Voor het didactisch onderzoek wordt gebruik gemaakt van IDS-2 (zeer beknopt) en BOOM LVS (bredere beeldvorming). Wanneer het didactisch onderzoek wordt ingezet met als doel het doortoetsen dan kan dit veel tijd in beslag nemen omdat afhankelijk van de reikwijdte van de capaciteiten van uw kind de taken steeds door zullen gaan totdat er voldoende fouten worden gemaakt. Pas dan kan gesteld worden dat het kind op een punt is gekomen dat het voldoende kan gaan leren.

In het geval er didactisch onderzoek wordt ingezet om de hiaten en de ongewenste leerstrategieën op te speuren is het goed mogelijk dat een kind dit als onprettig ervaart. Dit kan trouwens ook gebeuren bij kinderen die door het doortoetsen ervaren in hun zogenoemde ‘zone van naaste ontwikkeling’ te komen. Het is daarom van belang dat er perspectief geboden blijft worden door vanuit een growth mindset met het kind te blijven spreken. Hij/Zij kan het nog niet. De begeleiding bij kinderen met hiaten en/of verkeerd aangeleerde strategieën is essentieel omdat kinderen anders hun nieuwe kennis blijven voortborduren op een gebrekkige basis. Als de school (of een externe partij) zelf het didactisch onderzoek al heeft ingezet is het mogelijk om alleen de begeleiding bij Alesco in te zetten. Vaak beschikken scholen zelf over onvoldoende tijd om uitgebreid didactisch onderzoek in te zetten. Het kan zinvol zijn om in een gesprek met school te vragen naar de mogelijkheden voor een aanvraag van een budget vanuit het samenwerkingsverband. Dit dient door de school zelf aangevraagd te worden.

Het didactisch onderzoek en de didactische begeleiding kosten 90 euro per uur waarvan driekwartier besteed wordt aan de intake/sessie en er een kwartier wordt toegekend aan het voorbereiden en de verslaglegging. De orthopedagoog die het onderzoek en de begeleiding kan inzetten heeft een onderwijsachtergrond waardoor een passende combinatie van zorg met onderwijs expertise geboden kan worden.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.